Case: Mediatorzy

Mediacje gospodarcze i społeczne
Jest to zbiór studiów przypadku przygotowany na zlecenie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie. Uczestnicy każdego studium otrzymują każdorazowo jedną z trzech różnych ról, prezentujących sytuację sporną z perspektywy obu stron oraz mediatora. Studia przypadku stworzone na potrzeby projektu obejmowały tematy:

  • Mediacji związanych z nienależytym wykonaniem remontu;
  • Mediacji w sporze o nieterminowe płatności;
  • Mediacji pomiędzy firmą budowlaną, a mieszkańcami nieruchomości zagrożonej podczas prowadzonych robót;

Zaprojektowane przez InteliGames narzędzie mogło być wykorzystywane zarówno w formie gry szkoleniowej składającej się z trzech kolejno rozgrywanych studiów przypadku, jak też używane jako kejsy do omawiania na szkoleniu bez mechanizmów growych.

CAM 1CAM 3CAM 2